Te sztuczki kulinarne przydają się w każdej kuchni. Dlatego każda gospodyni powinna je znać!

W inter­ne­cie znaj­duje się masa róż­nych porad zwią­za­nych z naj­róż­niej­szymi dzie­dzi­nami życia.

Nie wszy­scy mają jed­nak czas na prze­glą­da­nie setek stron, aby nauczyć się cze­goś nowego. Dla­tego zebra­li­śmy tutaj dla Cie­bie te doty­czące gotowania.

Znaj­dziesz tutaj odpowied­nie porady dla począt­ku­ją­cego jak i nieco bar­dziej zaawan­so­wa­nego kucha­rza, które mistrzo­wie kuchni wyko­rzy­stują od wielu lat!

Sztuczki kuchenne

Lubisz jeść lody? A może tak spró­bo­wać nieco zdro­wiej i przy tym smacz­niej? Spró­buj zamrozić banany. Po zamro­że­niu wystar­czy zmik­so­wać je w blen­de­rze, aż do uzy­ska­nia jedno­li­tej masy. Uzy­skane w ten spo­sób lody mają prze­pyszną kre­mową kon­sy­sten­cję.

Uwiel­biam nale­śniki, szcze­gól­nie jako pierw­szy posi­łek dnia.

W przy­go­to­wy­wa­niu ich, a także plac­ków zawsze dener­wo­wało mnie to, że przy­go­to­wa­nie cia­sta zaj­muje mi naj­wię­cej czasu, przez który muszę rezy­gno­wać z cen­nego snu.

Jed­nak ten pro­blem można z łatwo­ścią obejść, przy­go­to­wu­jąc cia­sto dzień wcze­śniej i wkła­da­jąc je do szczel­nie zamknię­tej terby. Rano wystar­czy roz­grzać patel­nię, a śnia­da­nie gotowe będzie w kilka chwil.

Dener­wuje Cię, że dania wyko­nane z mięk­kiego cia­sta zawsze tracą swój kształt po dzie­le­niu ich nożem? Nić den­ty­styczna ide­alne ide­al­nie zastąpi nóż przy por­cjo­wa­niu.

Dzięki por­cjo­wa­niu i zamy­ka­niu w her­me­tycz­nych pojem­ni­kach wcze­śniej przy­go­to­wa­nych potraw możesz zaosz­czę­dzić dużo czasu na przy­go­to­wa­niu posił­ków.

Zupa i gulasz to dania, pod­czas któ­rych goto­wa­nia dużo czasu zabiera przy­go­to­wy­wa­nie ziół.

Pro­stym roz­wią­za­niem jest posie­ka­nie i zamro­że­nie ich wcze­śniej, z wyko­rzy­sta­niem oleju roślin­nego lub masła. Tak przy­go­to­wane kostki wystar­czą na kil­ku­krotne sesje goto­wa­nia.

Wyko­rzy­stu­jesz kuchenkę mikro­fa­lową tylko do odgrze­wa­nia resz­tek?

To urzą­dze­nie obecne w prak­tycz­nie każ­dym domu może pomóc wysu­szyć zioła. Wystar­czy roz­ło­żyć je na ręcz­niku papie­ro­wym i wsa­dzić do kuchenki usta­wio­nej na śred­nią moc w 20-sekun­do­wych odstę­pach.

Nie lubisz obie­rać jajek? Wystar­czy użyć łyżki. Włóż ją pod kawa­łek sko­rupki i deli­kat­nie pro­wadź po jajko. Sko­rupka odej­dzie w oka­mgnie­niu.

Jajko z mięk­kim żółt­kiem jest pro­ste w przy­go­to­wa­niu, jeśli znasz tę sztuczkę.

Wystar­czy po wyję­ciu z lodówki wło­żyć jajko do gorą­cej wody na 6 minut, po któ­rych należy zanu­rzyć je w lodo­wa­tej wodzie. W obra­niu tak przy­go­to­wanego jajka pomoc może poprzed­nia sztuczka.

Zasta­na­wiało Cię kie­dyś jak zro­bić ziem­niaki z chru­piącą skórką jak z restau­ra­cji? Po oczyszcze­niu zalej go słoną wodą i zostaw na 7 minut, po któ­rych posma­ruj go ole­jem roślin­nym i upiecz.

Panierka ze sznycli i kotle­tów nie jest wystar­cza­jąco chru­piąca?

Wystar­czy, że wymie­szasz tarty ser z kra­ker­sami. Po obto­cze­niu kotle­tów włóż je do lodówki na 15 minut, aby przy­go­tować je do sma­że­nia.

Ide­alny ser­nik? Nic prost­szego.

Wystar­czy umie­ścić naczy­nie z gorącą wodą pod formą. Po godzi­nie pie­cze­nia na małym ogniu pozo­staw pie­kar­nik na kolejną godzinę w wyłą­czo­nym pie­kar­niku z uchy­lo­nymi drzwiami.

Lubisz zamie­niać tra­dy­cyjne dania w coś, co zasko­czy wszyst­kich?

Pod­czas wyra­bia­nia cia­sta na pie­rogi podziel je na połowę i dodaj do jed­nej z nich kakao.

Potem roz­wał­kuj je osobno, ułóż jedno na dru­gim i ponow­nie roz­wał­kuj. Zwiń je w rolkę i pokrój na kawałki.